GDPR

Ochrana osobních údajů je prováděna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění. Správcem údajů je společnost STAVZA s.r.o., IČ 051 16 775 se sídlem Borovanská 731, 370 06 Srubec. Smluvní partner uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních dat společností STAVZA s.r.o. a tato data prodávajícímu dobrovolně poskytuje. Společnost STAVZA s.r.o. prohlašuje, že osobní data budou použita pouze pro potřeby realizace kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, nebudou nijak zveřejněna a zpřístupněna třetím osobám, s výjimkou případů dále uvedených. Smluvní partner souhlasí s poskytnutím svého jména, adresy a telefonního čísla třetí osobě v případě, že tato osoba bude zajišťovat přepravu zboží k zákazníkovi a externím zpracovatelům účetnitctví a daňového poradenství za účelem zpracování účetních a daňových výkazů a přiznání. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené smlouvy mezi smlluvními stranami nebo k plnění povinností stanovených zákonem. Změna uložených osobních dat je možná  na základě telefonického nebo emailového vyžádání smluvního partnera u společnosti STAVZA s.r.o.. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může smluvní partner  kdykoliv odvolat na základě telefonického nebo emailového sdělení. Osobní data pro účely plnění snmlouvy jsou zpracovávána na dobu maximálně 3 let, bezprostředně po uplynutí této lhůty jsou zničena. Osobní data pro účely účetních a daňových výkazů jsou uchovávána po dobu určenou zákonem, bezprostředně po uplynutí těchto lhůt jsou zničena . Společnost STAVZA s.r.o. je povinna osobní data smluvního partnera  zničit i na základě  jeho  písemné žádosti o zrušení souhlasu se zpracováním a uschováním osobních dat. pokud jejich uchování nevyžaduje plnění zákonných povinností. Smluvní partner je oprávněn ve věci uchovávání osobních údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontakt viz https://www.uoou.cz/